Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Piątek

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paweł Michalak

Paweł Michalak

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 150, przynależność: KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu stała Uchwała NR II/7/18 członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała NR II/6/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 Zapytania interpelacja 2021-03-31

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-01-15 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-01-15 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-01-15 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021-2024 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-01-15 Uchwała w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-01-15 Uchwała w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXV/146/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 4 listopada 2020 roku wie w targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-01-15 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-02-19 Uchwała Nr XXIX/159/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 XXIX sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-02-19 Uchwała nr XXIX/160/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 lutego 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXIX sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-02-19 Uchwała nr XXIX/161/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 lutego 2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 XXIX sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-02-19 Uchwała nr XXIX/162/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 lutego 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia XXIX sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2021r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie , Jnaków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-03-31 Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku w Gminie Piątek XXX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-05-26 Uchwała nr XXXI/169/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 maja 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-05-26 Uchwała nr XXXI/170/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 maja 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-05-26 Uchwała nr XXXI/171/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 maja 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Piątek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-05-26 Uchwała nr XXXI/172/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 maja 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/173/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/174/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 r XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/175/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piątku XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/176/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/178/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-06-23 Uchwała nr XXXII/179/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-09-15 Uchwała nr XXXIII/180/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 września 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-09-15 Uchwała nr XXXIII/181/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 września 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-09-15 Uchwała nr XXXIII/182/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 września 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2021/2022 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-09-15 Uchwała nr XXXIII/183/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 września 2021 w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-09-15 Uchwała nr XXXIII/184/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Miasta Piątek stanowiących własność Gminy Piątek XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/185/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/186/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/187/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 na terenie Gminy Piątek XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/188/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2022 XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/189/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-03 Uchwała nr XXXIV/190/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-29 Uchwała nr NR XXXV/191/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXXV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-29 Uchwała nr NR XXXV/192/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek XXXV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-29 Uchwała nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXXV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-11-29 Uchwała nr XXXV/194/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piątku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-08 Uchwała nr XXXVI/195/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-08 Uchwała nr XXXVI/196/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/198/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/199/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/200/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/201/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/202/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/203/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2021-12-29 Uchwała nr XXXVII/204/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2022 rok XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-01-26 Uchwała Nr XXXVIII/205/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-02-18 Uchwała nr XXXIX/206/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 18 lutego 2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Miasto Piątek stanowiącej własność Gminy Piątek XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku ( korespondencyjna) za
2022-02-18 Uchwała nr XXXIX/207/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 18 lutego 2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Piątku XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku ( korespondencyjna) za
2022-02-18 Uchwała nr XXXIX/208/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 18 lutego 2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/202/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku ( korespondencyjna) za
2022-02-18 Uchwała nr XXXIX/209/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 18 lutego 2022 w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Miasta Piątek oraz zasad jego stosowania XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku ( korespondencyjna) za
2022-02-18 Uchwała nr XXXIX/210/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 18 lutego 2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku ( korespondencyjna) za
2022-03-23 Uchwała Nr XL/211/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-03-23 Uchwała Nr XL/212/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-03-23 Uchwała Nr XL/213/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-03-23 Uchwała Nr XL/214/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gmin y Piątek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-03-23 Uchwała NR XL/215/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizcji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeb związanych z realiazcją zadań w 2022 roku w Gminie Piątek XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-03-23 Uchwała Nr XL/216/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2022 rok przyjęty uchwałą Nr XXXVII/204/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2022 roku XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-04-20 Uchwała Nr XLI/217/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-04-20 Uchwała Nr XLI/218/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmain w budżecie Gminy Piątek XLI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-04-20 Uchwała Nr XLI/219/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratownikówochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Piątek za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XLI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-04-20 Uchwała Nr XLI/220/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-05-25 Uchwała Nr XLII/221/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 25 maja 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-05-25 Uchwała Nr XLII/222/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 25 maja 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-05-25 Uchwała Nr XLII/223/22 Rady Miejskiej w Piątku w dniu 25 maja 2022r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/220/22 Rady Miejskiej w Piatku w dniu 20 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022r. XLII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/224/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/225/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/226/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piątku XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/227/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/228/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/229/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2022-2023 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarownaie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowegoalbo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-06-29 Uchwała Nr XLIII/232/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-08-03 Uchwała nr XLIV/233/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-08-03 Uchwała nr XLIV/234/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-08-03 Uchwała nr XLIV/235/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego obowiązującego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-08-03 Uchwała nr XLIV/236/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-08-03 Uchwała nr XLIV/237/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 3 sierpnia 2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-07 Uchwała Nr XLV/238/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 7 września 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-07 Uchwała Nr XLv/239/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 7 września 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-07 Uchwała Nr XLV/240/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 7 września 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 11 grudnia 2019r. uchwalonego Uchwałą Nr XIV/74/196 Rady Gminy Piątek, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/183/21 XLV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-28 Uchwała Nr XLVI/241/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 września 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-28 Uchwała Nr XLVI/242/22 Rady miejskiej w Piątku z dnia 28 września 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-09-28 Uchwała Nr XLVI/243/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Piątku XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-10-11 Uchwała Nr XLVII/244/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piątku
2022-10-11 Uchwała Nr XLVII/245/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piątku
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/246/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/247/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/248/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie Gminy Piątek XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/249/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2023 XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/250/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/251/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/252/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/253/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/254/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli , szkół i innych placówek oswiatowych XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-11-09 Uchwała Nr XLVIII/255/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/256/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/257/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/258/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finanasowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/259/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie dokonanian zmian w budżecie Gminy Piątek XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/260/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Regulaminu przyznawania stupendium Burmistrza Piątku XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/261/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/262/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piątek na lata 2023-2024 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/263/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/264/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/265/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/266/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2022-12-28 Uchwała Nr XLIX/267/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uznania skargi na bezczynność Burmistrza Piątku w zakresie udostępniania zbiorów usług danych przestrzennych dotyczącego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek za bezzasadną XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-01-13 Uchwała Nr L/268/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 L Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-01-13 Uchwała Nr L/269/23 z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy Piątek L Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-01-13 Uchwała Nr L/270/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piatku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządoweho oraz zwrotu kosztów podróży służbowych L Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-01-13 Uchwała Nr L/271/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piątek na lata 2023-2027 L Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/272/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/273/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/274/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XLIX/257/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2023 LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/275/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/276/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w sprawie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr Li/277/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku w Gminie Piątek LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 uchwała Nr LI/278/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/279/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Piątku LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/280/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/281/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku wstrzymał się
2023-03-01 Uchwała Nr LI/282/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-03-01 Uchwała Nr LI/283/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uznania skargi na działalnośc Burmistrza Piątku za bezzasadną LI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-04-05 Uchwała Nr LII/284/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piatek na lata 2023-2032 LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/285/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/286/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/287/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie, przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa Łubnica LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/288/23 Rady Miejskiej w Piatku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/289/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2023r. LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/290/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli noeruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-05 Uchwała Nr LII/191/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek LII Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-04-19 Uchwała Nr LIII/292/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/287/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie , przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa Łubnica LIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-04-19 Uchwała Nr LIII/293/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM kZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-04-19 Uchwała Nr LIII/294/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piątek do Partnerstwa "Między Kutnem a Łęczycą" LIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-05-31 Uchwała Nr LIV/295/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-05-31 Uchwała Nr LIV/296/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-05-31 Uchwała Nr LIV/297/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek LIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-05-31 Uchwała Nr LIV/298/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2023 r. LIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-05-31 Uchwała Nr LIV/299/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. LIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/300/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/301/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2022 r. LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/302/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Piątku LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/303/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/304/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/305/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/306/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/288/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/307/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Piątek LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-06-27 Uchwała Nr LV/308/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piątek LV Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-07-31 Uchwała Nr LVI/309/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-07-31 Uchwała Nr LVI/310/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-07-31 Uchwała Nr LVI/311/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XV/87/20 Rady Miejskiej w Piątku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek LVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-07-31 Uchwała Nr LVI/312/23 Rady MIejskiej w Piątku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek i Miasta Piątek LVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/313/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/314/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/315/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Piątku LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/316/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprwie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piątek LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/317/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/318/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Piątku Nr LV/307/23 w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Piątek LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-09-27 Uchwała Nr LVII/319/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy na kadencję w latach 2024-2027 LVII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LVIII/320/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania spręzonego CO2 wraz z domieszkami LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/321/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/322/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/323/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 na tereniew Gminy Piątek LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/324/23 Rady Miejsiej w Piątku z dnia 8 listopada w sprawie określenia skupu zyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2024 LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/325/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowychna terenie Gminy Piątek LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/326/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-11-08 Uchwała Nr LIX/327/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Piątku na realizację zadań pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Piątku" oraz "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego , d. św. wawrzyńca w Piątku" LIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/328/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/329/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/330/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piątek i Gminą Zgierz w zakresie prac porządkowych i remontowych w pasie drogi wewnętrznej należącej do Gminy Zgierz,działka drogowa nr 209 w obrębie geodezyjnym Kwilno,gm. Zgierz LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/331/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowgo w zakresie programu LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/332/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-06 Uchwała Nr LX/333/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu LX Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/334/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032 LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/335/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/336/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/337/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/338/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 2023 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/339/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/340/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/341/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Piątku do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2024-02-21 Uchwała Nr LXI/342/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych LXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2023-12-28 Uchwała Nr LXI/343/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Piatek za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach LXI Sesja Rady Miejskiej w Piątku za
2024-02-21 Uchwała Nr LXI/344/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/328/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi LXII Sesja Rady Miejskiej w Piątku za